Mesh Quality

Vi säkerställer att våra medlemmar upprätthåller en hög, kvalitetsmässig nivå genom att utförligen utvärdera och granska dem på individnivå.

Vi kallar vår kvalitetssäkring för Mesh Quality.

bästa interimscheferna

Vad betyder Mesh Quality för dig som kund?

Du ska känna dig trygg med ditt val när du hyr en interimschef via Mesh. Därför lägger vi stor vikt vid att bibehålla en hög standard inom nätverket. Vi handplockar varje medlem och ser noggrant till att säkerställa att varje individ passar in i vår kontext. Vi är övertygade om att det är det enda sättet att leverera högkvalitativa matchningar till våra kunder, varje gång.

Vad betyder Mesh Quality för dig som interimschef?

Vår urvalsprocess och kvalitetssäkring innebär att det kan ta några dagar innan du får svar på din ansökan. Vår process kan tyckas ovanligt omfattande, men för att hålla vårt löfte måste den vara det: Vi är Sveriges mest kvalitativa chefsnätverk för interimschefer.

Steg 1: Ansökningsprocessen

De interimschefer som vill gå med i Mesh ansöker om medlemskap i vår medlemsportal. Meshs nätverk är inte öppet för alla – även om vi ämnar att bli störst i vår nisch prioriterar vi att upprätthålla nätverkets höga kvalitet.

Efter att vi har tagit emot kandidatens medlemsansökan undersöker vi hennes eller hand bakgrund, meriter och profil. Om personen har de värden vi letar efter genomför vi därefter en intervju. Vi är måna om att lära känna varje medlem väl. Utan kunskap om deras individuella prestationer, mål och visioner kan vi inte – i nästa led – veta vilket uppdrag som är rätt för dem.

Läs mer ingående om ansökningsprocessen här. 

Steg 2: Inför uthyrning

Varje uthyrd interimschef från Mesh har genomgått en djupintervju. Intervjun är av samma slag som inom executive search och syftar till att skapa en utförlig bild av konsultens personlighet, drivkrafter, styrkor och svagheter. Precis som inom all rekrytering handlar intervjutillfället även till stor del om att skapa ett intresse hos kandidaten. Ju mer Mesh vet om er ledningsgrupp och de utmaningar ni står inför, desto lättare skapas ett ömsesidigt intresse mellan er och vår medlem. Vi tar även en referens på kandidaten.

Innan uppdrag genomgår även interimschefen en bakgrundskontroll. Innan vi genomför bakgrundskontrollen inhämtas ett samtycke från vår medlem. Granskningen innehåller endast offentlig information, för att säkerställa konsultens personalia, ekonomi och juridiska spörsmål.

Bakgrundskontrollen bidrar till den grundtrygghet som vi vill förmedla till alla ledningsgrupper som hyr en chef via Mesh. Processen är även en del av den transparens som löper som en röd tråd genom Meshs nätverk.

Steg 3: Löpande utvärdering

Våra medlemmar utvärderas löpande för att säkerställa att de fortfarande är aktiva inom interimsbranschen och att de bidrar till nätverket enligt Meshs villkor. Den återkommande valideringen av medlemmarna säkerställer att vår nivå upprätthålls.